Day 2 – slightly bristly. Sandpaperlike.

Day 2 – slightly bristly. Sandpaperlike.